




Yvonne Nassar

Het Van Gogh Museum in Amsterdam beheert 's werelds grootste verzameling werken van Vincent van Gogh, met ruim 200 schilderijen, bijna 500 tekeningen en vrijwel alle brieven. Yvonne en haar team beheren dan weer de Marketing & Communicatie van deze bijzondere plek. Haar missie: het inspireren van een divers publiek met het leven en werk van Vincent van Gogh. Dit doet ze onder meer in het museum, online, via outreach programma’s en met verschillende samenwerkingen in binnen- en buitenland.

Yvonne heeft een indruk­wekkende achter­grond in cus­tomer strat­e­gy & mar­ket­ing. Ze heeft o.a. bij RAI Ams­ter­dam en Dolce Hotels & Resorts gew­erkt, waar ze inter­na­tionale mar­ket­ing- en sale­safdelin­gen heeft opgezet. Ze is ook actief als voorzit­ter van IMD Alum­ni Club Ned­er­land en bestu­urslid bij de Dutch Japan­ese Trade Fed­er­a­tion (Dujat). Haar per­soon­lijke missie is mensen verbinden om duurzame groei te stim­uleren, voor een kleur­rijke toekomst voor iedereen. 

In haar sessie deelt Yvonne hoe het muse­um zich posi­tion­eert voor een nieuwe gen­er­atie muse­um­be­zoek­ers en ‑fans. En neemt ze je mee in enkele grote mar­ket­ingkansen én ‑uitdagin­gen die zij in haar car­rière tegenkomt.