




Winnie Roseval & Jasper kersten

Nederland verandert. Verschillende mensen met al hun unieke achtergronden kleuren ons land. Maar helaas komen veel merken nog niet verder dan het casten van wat diverse modellen als het gaat om Inclusieve Marketing. Zonde! Jongere generaties prikken namelijk moeiteloos door niet-authentieke boodschappen heen. Winnie en Jasper van CNNCT laten zien hoe je door een oprechte verbinding te maken, wel relevant blijft als merk.

CNNCT helpt merken met een strate­gis­che aan­pak, waarin het merk­bouwen wordt gecom­bi­neerd met het creëren van echte maatschap­pelijke impact. Zo zor­gen ze voor een real­is­tis­chere beeld­vorm­ing en dra­gen ze bij aan het door­breken van sys­te­men, met als doel een meer gelijk­waardi­ge samenleving.

Tij­dens deze inter­ac­tieve sessie onder­zoeken Jasper en Win­nie samen met jou het belang van Inclusieve Mar­ket­ing. Veel­ge­maak­te fouten wor­den ontrafeld en het CNNCT-mod­el wordt geïn­tro­duceerd. Het mod­el waarmee merken hun doel­groep kun­nen ver­bre­den én hun omzet vergroten.