Sarah Hagens

Sarah Hagens groei­de op in Rot­ter­dam en woonde enkele jaren in Tokyo en Turi­jn. In 2006 begon ze Hagen­sPR, een bureau dat merken adviseert over strate­gis­che medi­a­po­si­tioner­in­gen en com­mu­ni­catie. Inmid­dels sim­pel­weg Hagens. Het bureau heeft een flinke rep­u­tatie opgebouwd.

Daar­naast is Sarah bestu­urslid van de ADCN, het plat­form voor cre­ativiteit in Ned­er­land. De missie: het stim­uleren van cre­ativiteit met posi­tieve impact op economie, cul­tu­ur en maatschappij.

Terug naar de line-up