




Roel Reukers

Op de valreep nog even een nieuwe spreker die de theaterzaal zal laten schudden op z’n grondvesten. Roel Reukers is al 20 jaar consultant bij onze vrienden van Flowresulting en expert op het gebied van positionering, propositie ontwikkeling en customer experience.

En hij ziet het vaak in z’n werk: organisaties die niet durven te kiezen. Een groot probleem, vindt hij, want niet kiezen is verliezen. Maak je op voor een stevige, eigenwijze gig over kiezen en stoppen. Roel stapt op het podium met Stop…in the name of brand (The Supremes, 1965). En... hij meent het!

Stop­to­ber it is. Lat­en we dat als merk eens heel serieus gaan nemen. Want stop­pen kan je heel veel bren­gen. Het start de juiste beweg­ing en geeft enorm richt­ing aan je klanten én je organ­isatie. Zoals Michael Porter al eens opmerk­te: The essence of strat­e­gy is what you choose not to do”. In alle sim­pel­heid is dat fckin com­plex: het vraagt dus om echt kiezen! Niet alles willen zijn voor iedereen, maar juist din­gen niet doen zodat je als merk pas echt aantrekke­lijk wordt voor je doel­groep. Hoe ga je echt kiezen? Daar helpen klanten je natu­urlijk bij, maar de echte gids ben je zelf. Dat is je merk.

Roel neemt je mee in merken die dur­ven te kiezen vanu­it hun DNA. En niet zomaar kiezen: Zo besloot Fiat te stop­pen met het mak­en van gri­jze auto’s, ter­wi­jl de meest verkochte kleur auto in de wereld gri­js is. Of Dille Kamille: doet niet aan kortin­gen op Black Fri­day en gaat die dag zelfs dicht. Roel wil het met je hebben over de kracht van stop­pen voor je merk. Het denken in fea­tures, advan­tages en ben­e­fits. De code van 3 woor­den. De lessen van goeroe Mark Rit­son in de prak­tijk. En zo verder. Met con­crete voor­beelden van merken die we alle­maal ken­nen: Boels, Volk­swa­gen, Vat­ten­fall en Fiat. Zek­er weten dat je het echt anders gaat doen na de gig van Roel. 

Flowre­sult­ing is de expert in Ned­er­land in het ontwikke­len van de opti­male waarde­proposi­tie. Alti­jd actief op het sni­jvlak posi­tioner­ing, proposi­tie ontwik­kel­ing en cus­tomer experience.