




Nicky Rog

Van een goed idee, naar een rete succesvolle startup. Hoe dan?! Er zijn natuurlijk genoeg ondernemers die je voorgingen. Maar hoe flikten ze het? Hoe zorg je ervoor dat een goed idee ook echt gaat vliegen? En meer wordt dan een gevalletje in de categorie 'leuk geprobeerd'?

Ervar­ings­deskundi­ge Nicky Rog kan je er alles over vertellen. Want als medeo­prichter van de pop­u­laire app Min­gle Sport kent ze het klap­pen van de zweep. Min­gle Sport is in snel tem­po uit­ge­groeid tot een razend pop­u­laire app die sport­teams helpt om meer uit hun spel te halen met hand­i­ge sta­tistieken en mooie hoogtepun­ten om te delen met sup­port­ers. En dat ging natu­urlijk niet vanzelf. Dus geeft Nicky je een uniek inkijk­je in wat ze noemt de Start­up Jour­ney. Geen tover­for­mule voor gegaran­deerd suc­ces. Wel een eerlijk en boeiend ver­haal over hoe het is om start­up te runnen.

Nicky Rog is door het Finan­cieel Dag­blad benoemd tot een van de top 50 tal­en­ten en mag dus zek­er niet ont­breken in onze line-up. Ze behaalde haar Mas­ter Com­mu­ni­catieweten­schap­pen aan de Uni­ver­siteit Twente en com­bi­neert tien jaar ervar­ing in dig­i­tal mar­ket­ing en con­sul­tan­cy met haar passie voor sport bij Val­tech. In 2021 richtte ze Min­gle Sport op. En de rest is geschiedenis.