Martin van Kranenburg

Mar­tin van Kra­nen­burg is een van de meest gevraagde sprek­ers over con­ver­sie- en neu­ro­mar­ket­ing in Ned­er­land. Hij is docent van het jaar bij Beeck­esti­jn Busi­ness School en de #1 sprek­er op de Web­winkel Vakda­gen. Daar kun je mee thuis komen.

In de pop­u­laire whitepa­per online beïn­vloe­den’ ver­taalde hij de principes van Robert B. Cial­di­ni naar de online omgev­ing. Hij is ook nog docent bij Emerce, Tal­ent Insti­tute Ams­ter­dam, Eras­mus Mar­ket­ing Insti­tute, NIMA en SchaalX. En hij is part­ner en ontwikke­laar van de pop­u­laire e‑learning Schri­jven voor het Brein, waar al meer dan 1.300 onderne­mers en mar­ket­ing­pro­fes­sion­als leer­den om win­st­gevende brein­vrien­delijke copy teschrijven.

Mar­tin laat je aan de hand van veel prak­tijk­cas­es zien hoe je met min­i­male inspan­ning mor­gen je online suc­ces vergroot. 

Terug naar de line-up