




Martin van Kranenburg

Met trots mogen we Nederlands conversiekoning wederom verwelkomen op ons mooie festival. Martin laat op onnavolgbare wijze zien dat tekst dé belangrijkste factor is om van zoekers, boekers te maken en ze in een limousine naar de bedankpagina te begeleiden.

Mar­tin is kern­do­cent bij Beeck­esti­jn Busi­ness School en docent/​trainer bij meerdere mooie organ­isaties zoals NIMA, TTIAms­ter­dam, Eras­mus Mar­ket­ing Insti­tute, SchaalX en NXT Phar­ma. Mar­tin is ontwikke­laar van de e‑learning en auteur van het boek Schri­jven voor het Brein. In deze best­seller leer je hoe je bewezen neu­ro­mar­ket­ingtech­nieken toegepast in tekst. 

Hij kent de magis­che werk­ing van het brein. Ken­nis die onmis­baar is voor iedere mar­ke­teer, onderne­mer en copy­writer. Want als je begri­jpt hoe het brein beslist, kun je het ook beïn­vloe­den. Dan weet je ook hoe je AI en Chat­G­PT voor jou kan lat­en werken. En dáár ligt het goud.