




Martin van Kranenburg

Met trots mogen we Nederlands conversiekoning opnieuw verwelkomen op ons mooie festival. Dit keer niet als zo maar een spreker, maar als heuse Artist in Residence. Martin laat op onnavolgbare wijze zien dat tekst dé belangrijkste factor is om van zoekers, boekers te maken en ze in een limousine naar de bedankpagina te begeleiden.

Mar­tin is kern­do­cent bij Beeck­esti­jn Busi­ness School en docent/​trainer bij meerdere mooie organ­isaties zoals NIMA, TTI Ams­ter­dam, Eras­mus Mar­ket­ing Insti­tute, SchaalX en NXT Phar­ma. Ook is hij schri­jver van de pop­u­laire whitepa­per online beïn­vloe­den’, waarin hij de principes van Robert B. Cial­di­ni heeft ver­taald naar een online omgeving. 

Hij kent de magis­che werk­ing van het brein. Ken­nis die onmis­baar is voor iedere mar­ke­teer, onderne­mer en copy­writer. Want als je begri­jpt hoe het brein beslist, kun je het ook beïn­vloe­den. En dáár ligt het goud.