Marijn van der Laan

Prak­tis­che voor­beelden, eigen ervarin­gen en een gezonde dosis humor. Dat is de basis voor het ver­haal van Mar­i­jn, Sales Exec­u­tive bij CAR­DAN. Hij laat je zien wat beperkin­gen voor jouw bezoek­ers beteke­nen. Je wil je klanten de beste ervarin­gen bieden. En je web­site of app is wat dat betre­ft het­zelfde als een fysieke winkel; mensen moeten zich thuis voelen. 

In een winkel denk je miss­chien aan ruimte voor rol­stoel­ge­bruik­ers. Maar online drem­pels zijn niet alti­jd waarneem­baar met het blote oog. Mar­i­jn laat het zien met con­fron­terende beelden, opdracht­en en kleine test­jes. Wil jij weten hoe jouw web­site eruitzi­et voor een­kleuren­blinde? Hoe je jouw online bezoek­er nog veel beter kan ont­van­gen? Kom dan vooral naar deze sessie.

Mar­i­jn van der Laan is een energieke, cre­atieve geest met een gezonde dosis zelfspot en de men­tal­iteit om te gaan voor het beste resul­taat. Als per­soon met dyslex­ie denkt hij vaak in beelden. In gesprekken is hij soms onnavol­gbaar. En soms komt hij moeil­ijk op een makke­lijk­wo­ord. Zelfs over de schri­jfwi­jze van dyslex­ie’ twi­jfelt hij telkens weer. 

Hij studeerde Bedri­jf­skunde in Nijmegen en behaalde zijn scrip­tie met hort­en en stoten, want lange tek­sten schri­jven was niet echt zijn ding. Nu schri­jft hij elke week blogs over de humor en de serieuze kant van dyslex­ie. Het mooie daar­van is de beeldende manier van denken. Nieuwe ideeën zijn bin­nen 2 sec­on­den geboren. Zo nam hij pod­casts op over vol­wassen wor­den, maak­te hij tij­dens de lock­down radio voor stu­den­ten en liep hij de marathon voor KWF. Daar komt komend jaar de Great Wall Marathon bij.


Terug naar de line-up