Klaas Dijkhoff

Klaas weet hoe gedragsweten­schap kan wor­den toegepast om de keuzes van mensen voor een prod­uct, dienst of par­tij te begri­jpen en te beïn­vloe­den. Of het nu gaat om het bin­nen­halen of binden van stem­mers, fans of klanten, de manier om hen te over­tu­igen ver­schilt niet veel. De clou is om het onbe­wuste besliss­ing­spro­ces van mensen naar boven te halen en te ver­tal­en in acties om rep­u­tatie en gedrag voor­spel­baar te sturen. Hoe? Daar neemt Klaas je in mee.

Klaas Dijkhoff was voor hij begon bij SUE & The Alchemists, ruim tien jaar poli­tiek actief voor de VVD. Maar hij is van huis uit jurist en spe­cialiseerde zich in oor­logsrecht. Daar­naast is hij actief als lid van de Raad van Com­mis­saris­sen van PSV en Senior Research Fel­low aan de NSOB (Ned­er­landse School voor Open­baar Bestu­ur). Hij is auteur van War, Law and Tech­nol­o­gy’ en Alles Komt Goed’.

Ben je erbij? Scoor nu je tickets

Terug naar de line-up