




Gerrit-Jan Geertshuis

Gerrit-Jan is een mensenmens. Na 30 jaar in het bedrijfsleven gooide hij het roer daarom volledig om. Hij zag dat veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt veel meer konden dan ze vaak mochten. Dus begon hij ze uit te dagen in zijn productiebedrijf BlueView. In plaats van een hele dag washandjes sorteren, misschien een keer e-bike-onderdelen in elkaar zetten? En jawel, talent kwam aan het licht!

De zoek­tocht naar latent tal­ent’ zorgde voor trouwe, gedreven medew­erk­ers die uit alle wind­streken willen komen werken. Het ziek­tev­erlof is nage­noeg 0. Ger­rit-Jan vin­dt t maar nor­maal. Door mid­del van een Bud­dysys­teem helpen meer ervaren medew­erk­ers, nieuwe collega’s. Waar­door ken­nis, kunde, maar vooral vertrouwen als­maar wor­den doorgegeven. Die washand­jes? Die zijn allang verleden tijd. Boring! 

Op Mixed Emo­tions Live vertelt Ger­rit-Jan over de kracht van mede­menselijk onderne­men. Waar­bij je suc­ces niet alleen terugzi­et in de admin­is­tratie, maar vooral in de groei van je collega’s.