




Floris Venneman

Wie ouderen als klant heeft, heeft de toekomst. We horen je denken, maar nee, dit is geen foutje. Dit is de waarheid. Floris kan je er alles over vertellen. In een powersessie laat hij je vol energie kennis maken met de leukste, meest kansrijke en grootste doelgroep: 'de ervaren Nederlander'. Gegarandeerd deelt hij 4 dingen die jij nog niet weet over deze doelgroep en die direct een andere kijk op jouw product, merk of onderneming opleveren.

Floris Ven­ne­man wil van Ned­er­land de beste plek ter wereld mak­en om oud­er te wor­den. Met Bureau­vi­jftig en Medi­av­i­jftig helpt hij onderne­mers, bestu­ur­ders, mar­ke­teers en politi­ci om de ruim 7 miljoen oud­eren — inmid­dels de helft van alle vol­wasse­nen(!) — echt te begri­jpen. Door onder­zoek te doen in het eigen Nationale 50Plus Pan­el met zo’n 6.000 oud­eren op alle onder­w­er­pen. Van wonen en zorg tot mobiliteit en vakanties. Van winke­len tot dat­ing. Met zijn onder­zoek helpt hij zijn klanten aan nieuwe inzicht­en en geeft hij ze een waarde­volle kennisvoorsprong.

Wie de oud­eren als klant of gebruik­er heeft, heeft de toekomst. Wat je ook verkoopt of welke dienst je ook ver­leent. Hoe dat zit? Dat hoor je op Mixed Emo­tions Live!