Ewa Skotnicki

Zij heeft haar ervar­ing opgedaan in ver­schil­lende senior mar­ket­ing- en com­mu­ni­catiefunc­ties in Tel­co (KPN, Hi) en de Finan­ciële dien­stver­len­ing (SNS Bank, Tri­o­dos Bank) zow­el in Ned­er­land als in het buiten­land (Oekraïne, Polen). Naast haar rol bij Fair­phone is Ewa Skot­nic­ki lid van ver­schil­lende besturen en jury’s (SAN Accen­ten, Dutch Sus­tain­able Fash­ion Week en Sus­tain­able Brand Index Netherlands).

Hoe het Ned­er­landse Fair­phone de smart­phone markt van bin­nenu­it verandert

Mar­keting­ef­fec­tiviteit én het maatschap­pelijk belang gaan hand-in-hand. Ewa Skot­nic­ki van Fair­phone laat zien hoe we de snel­groeiende elek­tro­n­is­che afval­berg een halt kun­nen toeroepen. Als Head of Brand bij Fair­phone vertelt Ewa hoe je met een transparant prod­uct en effec­tieve mar­ket­ing­com­mu­ni­catie con­sumenten en de branche kunt ver­lei­den om ver­ant­wo­ordelijk­er te handelen.

Terug naar de line-up