Elske Vugts

La Trappe gaat in essen­tie over één ding: het monas­tieke lev­en. Een sober en con­tem­platief lev­en vol­gens de leefregels van Bene­dic­tus. Dat betekent een vast ritme in stilte, gebed en werk. Dit sobere en stille bestaan is voor de mon­niken van La Trappe de basis voor toegewi­jde con­cen­tratie op zingev­ing en het lev­en in een gemeen­schap. Daar vloeit onze ver­plicht­ing tot lief­dadigheid. Met andere woor­den: goed omgaan met de mens en het milieu. De wereld een stuk­je beter achter­lat­en dan dat ie is. We hoeven niet meer te nemen dan goed voor ons is. Zo bli­jft er genoeg over voor ons allemaal.

La Trappe is ook het resul­taat van een samen­werk­ing tussen een monas­tiek erf­goed en een com­mer­ciële onderne­m­ing, met alle uitdagin­gen die daar­bij horen. Daar­naast heeft de brouw­er­ij op dit moment een pro­duc­tiepla­fond bereikt en kun­nen we niet oneindig door­groeien omdat dit de woonge­meen­schap van de mon­niken ver­sto­ord maar ook niet past bij een monas­tieke bedrijfsvoering. 

Dit vraagt daarom om een onge­wone mar­ketingaan­pak. Niet vol­umege­dreven denken bin­nen een pro­motiege­dreven cat­e­gorie. Hoe kun­nen we met onze rijke geschiede­nis rel­e­vant zijn voor deze tijd en daar­naast ook een economis­che belang dienen als we een teko­rt aan bier hebben? Hoe bli­jven we ons onder­schei­den in een explosief groeiende speciaalbiermarkt?

De her­itage van de mon­niken is rel­e­van­ter dan ooit. La Trappe gaat niet over bier. Het is slechts een ruilmid­del om goed te zijn voor een ander. Wij gebruiken ons bier dan ook als drager om het goede’ te doen en om mensen te inspir­eren voor een bewuster en betekenisvoller leven. 

Wij ver­leggen alvast onze pri­or­iteit­en; van de kwan­titeit naar de kwaliteit van het bestaan. Doen jul­lie mee?

Terug naar de line-up