Dorkas Koenen - CMO OF THE YEAR!

Dorkas focust in zijn werk op de opbouw van een (strate­gis­che) mar­ket­ingdis­ci­pline, die een organ­isatie moet inspir­eren, activ­eren en daad­w­erke­lijk sturen om meer klant­gericht te werken. Tegelijk­er­ti­jd heeft hij aan­dacht voor het lev­eren van een posi­tieve bij­drage aan de samen­lev­ing om die klant heen. Dorkas gelooft in mar­ket­ing als een zelf­s­tandi­ge, inte­grale bedri­jfs­func­tie, gebaseerd op solide feit­enken­nis over de maatschap­pelijke trends, de markt én de con­cur­ren­tie, finan­cieel inzicht (CLV), een sterke data/​IT capa­bil­i­ty en – uit­er­aard – ver­rassende cre­ativiteit. Dorkas is als docent o.a. ver­bon­den aan de Exec­u­tive Mas­ter of Mar­ket­ing & Cus­tomer Man­age­ment van Tias­Busi­ness School.

Inspi­ratiesessie

Een finan­cieel gezon­der lev­en begint metprat­en over geld’. Een pre­sen­tatie waarin Dorkas inzoomt op de achter­gron­den van een mas­sa­me­di­ale cam­pagne waarmee Rabobank recent haar merk­po­si­tioner­ing in de par­ti­c­uliere markt heeft ver­sterkt. Dit door een sim­pele col­lec­tieve oploss­ing te kop­pe­len aan een ingewikkeld maatschap­pelijk prob­leem: het belang aan meer finan­ciële flex­i­biliteit en zelf­s­tandigheid voor par­ti­c­uliere huishoudens in Ned­er­land. Aan de hand van deze case zal hij inzoomen op de belan­grijk­ste uitdagin­gen voor mar­ke­teers op dit moment.

Terug naar de line-up