




Armijn van Roon

"Strangers are strangers, until they meet.” Chef’Special zong het, Armijn leeft ernaar. Met Buddy to Buddy matcht hij vluchtelingen en stadsgenoten met elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Zo bouwt Buddy to Buddy aan een wereld waar mensen maximaal van elkaar mogen verschillen en tegelijkertijd maximaal verbonden zijn. Want volgens hem zijn contact maken, elkaar leren kennen en de verbinding aangaan hét medicijn tegen polarisatie.

Op dit moment is Bud­dy to Bud­dy op maar lief­st 14 locaties in Ned­er­land actief. In 2018 ontv­ing Armi­jn samen met medeo­prichter Willemi­jn Voorham een Appelt­je van Oran­je’ van het Oran­je Fonds uit han­den van Koningin Max­i­ma. En begin 2022 won de sticht­ing de Brouw­ersvertrouwen­spri­js. De jaar­lijkse pri­js voor hét maatschap­pelijke ini­ti­atief dat het onder­ling vertrouwen in de Ned­er­landse samen­lev­ing ver­sterkt. Een hele eer!

Schuif aan voor een inspir­erende sessie over verbind­ing, vriend­schap en inte­gratie. Schuif aan bij Armijn!