




Aljan de Boer

We leven in chaos. De samenleving wordt gekenmerkt door klimaatverandering, diepgewortelde structurele ongelijkheid en politieke verwarring, om maar wat te noemen. Aan marketeers de taak om zich een weg te banen door die chaos en met raak en relevant werk op de proppen te komen. En dat lukt alleen als je de menselijke context écht begrijpt; als je sociale inzichten doorgrondt en die weet te vertalen naar rake merk- en marketingstrategieën. Enter Aljan.

Als Head of Inspi­ra­tion bij Trend­s­Ac­tive duikt hij in de soci­aal-cul­turele trends van de huidi­ge tijd en ver­taalt die inzicht­en om merken rel­e­van­ter en betekenisvoller te mak­en. Hoe voe­len mensen zich? Welke nieuwe behoeften zijn er ontstaan? Welke waar­den en sen­ti­menten lev­en er in de maatschap­pij? Zomaar wat vra­gen waar Aljan het antwo­ord op weet. 

In deze inspi­ratiesessie neemt hij je mee langs de soci­aal-cul­turele trends van nu en laat hij zien hoe je daar opti­maal gebruik van maakt. Zodat jij, ook in de toekomst, reterel­e­vant blijft.